Mosca de l’oliva

CICLE BIOLÒGIC

Bactrocera (Dacus) oleae és un insecte de l’ordre Díptera i de la família Tephritidae. La seva distribució geogràfica engloba tota l’àrea mediterrània, l’oest d’Àsia i l’est i sud-est d’Àfrica.

Generalment passa el hivern en forma de pupa enterrada a pocs centímetres de la superfície del sòl, encara que en zones amb clima temperat també el pot passar en l’estat adult en llocs protegits. A la primavera, quan les temperatures són superiors als 7ºC apareixen els primers adults que s’alimenten de substàncies nitrogenades i ensucrades. Aproximadament a partir de juny, en funció de la climatologia i tres dies després de l’aparellament comença la posta a les olives. Mitjançant l’oviscapte la femella diposita un sol ou en cada oliva. Al cap d’uns dies (2-3 durant l’estiu i 8-10 a la tardor-hivern) es produeix l’eclosió dels ous i neixen les larves, les quals s’alimenten del fruit generant una galeria al seu interior. Al final del desenvolupament la larva trenca l’epidermis i posteriorment es transforma en pupa a l’interior de l’oliva. La duració d’aquest període depèn de les condicions climàtiques i un cop completat emergeix un adult que repetirà el mateix cicle.

A la tardor B.oleae incrementa la seva activitat augmentant el nombre d’olives picades, el nombre d’individus en cada estat de desenvolupament i solapant-se les generacions. Presenta entre 2 i 3 generacions anuals, en funció de les condicions climàtiques, podent arribar fins a 4 en condicions favorables. La duració del cicle és de 35-40 dies per a les generacions estivals i pot allargar-se fins a 60 en el cas de les de tardor-hivern.

DANYS

B.oleae provoca danys només en el fruit.
En el cas de l’oliva de taula el fruit queda descartat per a la seva comercialització a causa de la marca que deixa la femella en dipositar l’ou i la destrucció de la polpa per part de la larva.

En olives per a l’elaboració d’oli el fruit que ha estat picat de forma primerenca (entre juny i agost) madura de forma prematura i cau al terra abans de la recol·lecció. En canvi, les olives picades de forma tardana (entre setembre i novembre) es mantenen a l’arbre fins al moment de la recol·lecció, però les galeries generades per les larves durant el seu desenvolupament són una via d’entrada per a fongs i bacteris que afecten la qualitat final de l’oli degut a l’augment de l’acidesa i al deteriorament de les qualitats organolèptiques d’aquest.

CONTROL

Químic

L’època en la que el insecte comença l’atac al fruit és a partir de l’enduriment del pinyol de l’oliva. Es pot actuar de dos formes:

  • Tractament esquer contra les formes adultes, tractant un metre quadrat de la cara sud de cada arbre mitjançant una mescla d’un atraient i un insecticida autoritzat. Els tractaments esquer s’apliquen quan el nivell d’afectació és baix o no hi ha picades recents, o bé quan s’observen molts orificis de sortida d’adults a les olives.
  • Tractament total per tal d’eliminar les larves, polvoritzant tota la plantació amb un insecticida autoritzat. Aquests tractaments són imprescindibles en ocasions, però convé recordar que en realitzar-los s’està eliminant la fauna útil que controla aquesta i altres plagues, per la qual cosa no és estrany que augmenten amb el temps, especialment quan finalitzen les aplicacions, les poblacions de cotxinilla, per exemple.

Captura masiva:

La captura masiva té una actuació menys dràstica que els insecticides en el moment de la seva col·locació, però el seu efecte és continuat: les trampes, al llarg de tota la vida útil de l’atraient van capturant de forma ininterrompuda els adults emergits de la pròpia zona a controlar i de les zones limítrofes. Per tant, com la captura massiva redueix la població de forma contínua, és una garantía per evitar danys per grans pujades de població no previstes.

Els principals factors que s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar la tècnica de captura massiva són els següents:

  • La trampa. Ha d’estar dissenyada per capturar el màxim nombre d’adults possible, facilitant-ne l’entrada i dificultant-ne la sortida. Disposem de dissenys de trampes per atraients líquids (Hemitrap 2180 i Maxitrap UV XL) i sòlids (Conetrap y Maxitrap UV).
  • L’atraient. Per a una bona eficàcia de la tècnica s’han d’utilitzar atraients alimentaris, que capturen majoritàriament les femelles responsables dels danys als fruits. Disposem d’atraients líquids (Bactrotrap) i sòlids (Amphos-Dacus). L’eficàcia es bona en tots dos casos, però el líquid necessita reposició aproximadament cada mes, mentre que el sòlid dura tota la campanya, amb la qual cosa finalment s’abarateixen els costos i s’assegura una eficàcia continuada.
    Els atraients sòlids necessiten que a l’interior de la trampa es localitzi una petita quantitat d’insecticida per provocar la mort dels adults capturats. Una trampa adequada redueix els riscos de resistència de la mosca als insecticides utilitzats ja que evita que s’escapen individus amb dosis subletals.
  • Data de col·locació de les trampes. Per obtenir un resultat òptim en la captura massiva de la mosca de l’oliva, s’han de col·locar les trampes al camp a finals de juny-principis de juliol i mantenir-se actives fins desprès de la recol·lecció. En aquest sentit, la combinació de trampa i atraient més adequada és la Conetrap amb l’atraient Amphos-Dacus, ja que permet la seva col·locació en camp en el moment òptim i manté la seva eficàcia fins al moment de la recol·lecció sense necessitat de manteniment.

Mesures culturals:

Valorar la possibilitat de realitzar una recol·lecció primerenca de l’oliva per elaborar oli per tal de reduir el percentatge de fruits afectats. D’aquesta manera s’aconsegueix un oli de més qualitat perquè hi ha menys fruits picats, tot i que el rendiment també serà menor.