Captura massiva

A PROBODELT hem estat pioners en la introducció de la tècnica de captura  massiva a gran escala. Tenim més de 10 anys d’experiència amb el barrinador de l’arròs (Chilo supressalis), mosca de la fruita (Ceratitis capitata), els darrers anys la mosca de l’oliva (Bactrocera oleae) i altres plagues en diferents cultius (Plutella xilostellaGorthina xanthenes, etc.).

Les principals plagues sobre les que PROBODELT ofereix el servei de captura massiva són:

Realitzem captures massives adaptant-nos a les característiques del cultiu i de la finca, i d’acord amb un protocol personalitzat. El servei consisteix en:

  • Anàlisi prèvia de la problemàtica de la plaga a la zona.
  • Col·locació de les trampes amb l’atraient i l’insecticida, amb una distribució i densitat adequades a les característiques de la finca.
  • Seguiment de captures i danys al llarg de tota la campanya. Atenció a plagues secundàries.
  • Proposta de possibles actuacions complementàries que ajudin a assegurar un control òptim de la plaga en base a llindars de tractament.
  • Avaluació dels resultats obtinguts i entrega de l’informe corresponent.
  • Retirada de les trampes del camp.

El seguiment tècnic, que realitzem a les finques on apliquem la captura massiva, inclou valoracions al llarg de la temporada del nivell de població de la plaga i de danys sobre el cultiu.

Tota aquesta informació ens permet situar les qüestions més importants a tenir en compte:

  1. Utilitzar un material que garanteixi el major nombre de captures durant tota l’època en què el cultiu sigui sensible a la plaga.
  2. Si la persistència de l’atraient ho permet, és recomanable anticipar la col·locació de les trampes el màxim possible.
  3. En superfícies grans s’obtenen majors nivells de control. De totes maneres, també s’obtenen resultats satisfactoris en àrees petites.
  4. Al decidir la distribució de les trampes és convenient tenir en compte els focus d’emergència d’adults, ja siguin d’altres cultius o de males herbes.

Compatible amb la producció integrada i ecològica