En relació a la lluita contra aquest insecte hi ha dos aspectes de la seva biologia que són essencials:

  1. Les larves, tot i que els adults ponen els ous a la superfície de les fulles, es desenvolupen i crisaliden a l’interior de les canyes d’arròs; això fa que, excepte durant els primers estadis larvaris, siguin relativament poc sensibles als insecticides convencionals.
  2. Les poblacions de C.suppressalis del Delta completen fins a 3 generacions al llarg de l’any; cada una d’aquestes generacions estableix relació amb la planta d’arròs.

Tal com es pot observar a la taula adjunta, l’estratègia de PROBODELT es basa en el trampeig massiu d’adults amb la feromona sexual sintètica com a atraient, i en l’aplicació de llindars de tractament que permetin que, contra les larves de 2a i 3a generació, només s’apliquin insecticides a les zones on els nivells de plaga ho requereixin. És interessant destacar que si bé els insecticides tenen un període d’actuació força limitat (entre el dia d’aplicació i alguns dies posteriors), l’aplicació que PROBODELT fa del trampeig massiu permet que aquest sigui eficaç, de manera ininterrompuda, durant tot el període de vol del cuc de l’arròs.

El control del cuc s’inicia a mitjan maig amb la col·locació al camp de trampes amb feromona per a la captura massiva d’adults mascle del cuc.

Simultàniament, a l’inici de la temporada es posen en marxa els assajos necessaris per a la verificació del correcte funcionament de les feromones utilitzades, de manera que, en cas de mal funcionament, es pugui tenir temps d’actuar en conseqüència i evitar que les trampes deixin de capturar. Aquests assajos es mantenen fins a final de temporada, a mitjan setembre.

Cap al final del desenvolupament de les larves de 1a generació es realitzen mostrejos per determinar la densitat de plaga i així situar les àrees on un possible tractament químic contra les larves de 2a generació pugui ser rendible (llindar de tractament LLT2). Ja al mes d’agost, amb el desenvolupament de les larves de 2a generació força avançat, amb l’objectiu de delimitar les àrees on pugui ser rendible un hipotètic tractament químic contra les larves de 3a generació, es tornen a realitzar mostrejos per determinar la densitat de plaga (llindar de tractament LLT3).